OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Obsługa administracyjna nieruchomości

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenia i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • przygotowywanie pod względem formalno - merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców, reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • przygotowanie projektu planu pozyskiwania pożytków,
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych),
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości, przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty,