OBSŁUGA KSIĘGOWA

Obsługa księgowa nieruchomości

 • opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty),
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów),
 • opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego obejmującego:- wykazanie przychodów wraz z analizą ich pochodzenia
  - wykazanie kosztów wraz z analizą ich powstawania
  - wykazanie należności według poszczególnych dłużników
  - wykazanie zobowiązań według poszczególnych wierzycieli
  - wyliczenie wyniku finansowego
  - wykazanie środków pieniężnych na koniec roku
 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego,
 • rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli
 • rozliczanie funduszy pomocniczych,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno - prawnych,
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
 • pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków,
 • uzyskanie NIP i REGON,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa.,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
 • windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.