OBSŁUGA TECHNICZNA

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • zapewnienie przez obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • zapewnienie konserwacji urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu,
 • zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej ( domofony inne instalacje),
 • realizacja remontów:
  - pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców
  - zlecenie wykonania projektu (jeżeli będzie wymagany)
  - realizowanie wybranej (poprzez przyjęcie uchwały) oferty
  - zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę
  - zawarcie umowy na wykonanie remontu
  - nadzór nad wykonaniem robót budowlanych
  - odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac
  - rozliczenie remontu