Oferta

Mając na celu jak najwyższą jakość świadczonych usług stale podnosimy nasze umiejętności zawodowe poprzez szkolenia, nie bojąc się nowych wyzwań, tak by naszym klientom mieszkało się lepiej.

 
 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenia i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • przygotowywanie pod względem formalno - merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców, reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • przygotowanie projektu planu pozyskiwania pożytków,
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych),
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości, przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty,
 • opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty),
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów),
 • opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego obejmującego:- wykazanie przychodów wraz z analizą ich pochodzenia
  - wykazanie kosztów wraz z analizą ich powstawania
  - wykazanie należności według poszczególnych dłużników
  - wykazanie zobowiązań według poszczególnych wierzycieli
  - wyliczenie wyniku finansowego
  - wykazanie środków pieniężnych na koniec roku
 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego,
 • rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli
 • rozliczanie funduszy pomocniczych,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno - prawnych,
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
 • pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków,
 • uzyskanie NIP i REGON,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa.,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
 • windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • zapewnienie przez obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • zapewnienie konserwacji urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu,
 • zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej ( domofony inne instalacje),
 • realizacja remontów:
  - pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców
  - zlecenie wykonania projektu (jeżeli będzie wymagany)
  - realizowanie wybranej (poprzez przyjęcie uchwały) oferty
  - zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę
  - zawarcie umowy na wykonanie remontu
  - nadzór nad wykonaniem robót budowlanych
  - odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac
  - rozliczenie remontu

 

Zakres czynności będzie uzależniony od stanu technicznego nieruchomości i wyposażenia w instalacje i urządzenia (systemy monitorowania, instalacje p-poż, własne kotły centralnego ogrzewania itp.).